Promocje
i stypendia

Sprawdź aktualne zniżki i stypendia i poznaj zasady składania wniosków. Chcesz dowiedzieć się więcej?

skontaktuj się z nami

Aktualne bonifikaty w opłatach za naukę w roku akademickim 2022/2023!

5%

rabatu w przypadku jednorazowej opłaty 
za rok 5% -płatne do 20.09
Santander Odział III w Poznaniu
36 1090 1359 0000 0001 0273 9210

 
Opłata administracyjna wynosi 85 zł.

Aktualne stypendia w ANSM

Informacje i dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o przyznanie stypendium na rok akademicki 2022/2023

    Kiedy?

    Informujemy, że Komisja Stypendialna będzie przyjmowała wnioski o przyznanie świadczeń dla studentów ANSM w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 wg harmonogramu zamieszczonego poniżej:


    Kierunek studiów Terminy przyjmowania wniosków
    Wychowanie fizyczne 1-7 marca 2023
    Ratownictwo medyczne 1-7 marca 2023
    Psychologia 1-7 marca 2023
    Prawo 1-7 marca 2023
    Pielęgniarstwo I stopnia 8-14 marca 2023
    Pielęgniarstwo II stopnia 8-14 marca 2023
    Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 15-21 marca 2023
    Pedagogika I stopnia 15-21 marca 2023
    Pedagogika II stopnia 15-21 marca 2023
    Kosmetologia 22-29 marca 2023
    Fizjoterapia 22-29 marca 2023
    Filologia angielska 22-29 marca 2023
    Bezpieczeństwo wewnętrzne  22-29 marca 2023
    Administracja I stopnia 22-29 marca 2023
    Administracja II stopnia 22-29 marca 2023

    UWAGA!
    świadczenia stypendialne nie przysługują:
    - studentom posiadającym tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny
    - studentom licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
    Łączny okres, przez który przysługują świadczenia stypendialne wynosi 12 semestrów*, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
    - pierwszego stopnia — nie dłużej niż przez 9 semestrów;
    - drugiego stopnia — nie dłużej niż przez 7 semestrów.

    * Łączny okres przysługiwania świadczeń stypendialnych jest dłuższy w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.
    Terminy przyjmowania wniosków mają charakter porządkowy. Student ma prawo złożyć wniosek po terminie, zwłaszcza może się tak zdarzyć w przypadku wniosków o zapomogę, stypendium socjalne lub stypendium dla osób niepełnosprawnych. W przypadku stypendium rektora za wyniki w nauce zgodnie z art. 91.3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117, 1459): Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi. Zatem Komisja Stypendialna może przyznać stypendia maksymalnie 10% studentów danego kierunku. Będzie to 10% studentów z najlepszymi średnimi wynikami w nauce w momencie obradowania Komisji.

    Dla kogo?

    Studenci roczników II i wyższych mogą ubiegać się o wszystkie rodzaje świadczeń wymienionych powyżej.


    Studenci I rocznika mogą ubiegać o stypendium Rektora dla finalistów lub laureatów olimpiady międzynarodowej lub ogólnopolskiej szczebla centralnego oraz o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogi (w przypadku wystąpienia szczególnych sytuacji życiowych).

    Jakie wnioski?

    Komisja Stypendialna przyjmuje wnioski o przyznanie na semestr zimowy i letni 2022/2023:

    1. Stypendium socjalnego;
    2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych;
    3. Zapomóg;
    4. Stypendium Rektora

        a) za wyróżniające wyniki w nauce,
        b) za osiągnięcia naukowe lub artystyczne,
        c) za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie, co najmniej na     poziomie krajowym;
        d) dla studentów I roku, którzy w 2022 r. zdawali matury, a     jednocześnie zostali laureatami olimpiady międzynarodowej albo     laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego lub     medalistą, co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza     Polski.

    Jak składać wnioski?

    Wnioski można składać w sali 200 przy Bułgarskiej 55 w Poznaniu, we właściwych dziekanatach wydziałów zamiejscowych, lub przesłać (po zeskanowaniu i zapisaniu w pliku pdf) na adres mailowy:

     stypendia.zapomogi@ansm.pl

    Jakie warunki?

    Stypendium rektora za wyniki w nauce

    Średnia arytmetyczna ocen stanowiąca podstawę uprawniającą do złożenia wniosku dla wszystkich kierunków kształcenia w ANSM wynosi 4,75, poza kierunkami kształcenia realizowanymi na Wydziale Nauk Medycznych, na którym średnia ocen stanowiąca podstawę uprawniającą do złożenia wniosku o stypendium rektora wynosi 4,40.

    Stypendium socjalne

    Przysługuje studentom, których dochody w rodzinie w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekraczają kwoty 1051 zł. Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (od 1 stycznia 2022 r. – 600 zł netto na osobę w rodzinie i 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej), dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego. 


    Gdzie można zasięgnąć informacji?

    Pytania można zadawać za pośrednictwem adresu e-mail:

     stypendia.zapomogi@ansm.pl oraz telefonicznie we wtorki i środy od 10:00 do 14:00


    Wszelkich informacji na temat zasad przyznawania stypendiów udziela Komisja Stypendialna oraz przewodniczący Komisji

     61 646 03 04.

    Pytania i odpowiedzi

    1. Czy studenci zagraniczni mogą ubiegać się o stypendium?

    Studenci nieposiadający obywatelstwa polskiego, którzy rozpoczęli studia w Polsce w roku akademickim 2019/2020 lub później mogą ubiegać się o:

    - stypendium Rektora,

    - stypendium dla osób niepełnosprawnych,

    - zapomogę.

    O stypendium socjalne oraz o kredyt studencki, mogą ubiegać się studenci cudzoziemcy, którzy:

    - posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowi UE,

    - posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3, lub 4 ustawy o cudzoziemcach,

    - posiadają status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP,

    - posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,

    - posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,

    - są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP.

    2. Czy wnioski mogą być wypełnione elektronicznie, czy muszą być wypełnione własnoręcznie?

    Wniosek można wypełnić elektronicznie jednak musi być własnoręcznie podpisany.

    3. Skończyłem/łam studia licencjackie/magisterskie. Czy przysługuje mi któreś ze stypendiów?

    Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny; b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

    4. Czy można mieć więcej niż jedno stypendium jednocześnie?

    Tak, można pobierać równocześnie stypendium rektora, stypendium socjalne i dla osób niepełnosprawnych, nie można jednak pobierać tego samego rodzaju stypendium (np. stypendium rektora) na dwóch (lub więcej) kierunkach lub uczelniach jednocześnie. 

    5. Czy w semestrze letnim muszę ponownie składać wniosek o stypendium?

    Tak. Harmonogram składania wniosków w drugim semestrze pojawi się na początku semestru letniego.

    6. Czy z powodu przewlekłej choroby przysługuje pomoc finansowa?

    Jeżeli student/ka znalazł/a się w trudnej sytuacji finansowej w związku z długotrwałą chorobą (lub z innych przyczyn) może złożyć wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi.

    7. Czy studiując na dwóch kierunkach jednocześnie można na każdym otrzymać stypendium?

    Nie, stypendium przysługuje tylko na jednym kierunku studiów.

    8. Czy można się odwołać od negatywnej decyzji w sprawie stypendium?

    Tak, student ma prawo złożyć odwołanie wraz z uzasadnieniem, oraz kopią decyzji Komisji Stypendialnej. Odwołania można składać w sali 200 przy Bułgarskiej 55 w Poznaniu, we właściwych dziekanatach wydziałów zamiejscowych, lub przesłać (po zeskanowaniu i zapisaniu w pliku pdf, z wszystkimi wymaganymi podpisami) na adres mailowy: 

     stypendia.zapomogi@ansm.pl

    9. W jaki sposób dowiedzieć się, czy przydzielono mi stypendium?

    Lista decyzji Komisji Stypendialnej będzie umieszczona na stronie uczelni w zakładce „Stypendia i zniżki” oraz w aktualnościach. Decyzje można odbierać w sali 200 przy Bułgarskiej 55 w Poznaniu, we właściwych dziekanatach wydziałów zamiejscowych. Na wniosek studenta złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod adresem: stypendia.zapomogi@ansm.pl) Komisja może w uzasadnionych przypadkach przesłać skan decyzji drogą elektroniczną.

    10. Kiedy mogę oczekiwać wypłaty stypendium?

    Pierwsza transza środków zostanie przelana na wskazane przez studenta konto bankowe po ogłoszeniu decyzji Komisji Stypendialnej na stronie internetowej uczelni. Pierwszy przelew będzie zawierał spłatę od początku roku akademickiego — tzn. jeśli np. pierwszy przelew znajdzie się na koncie studenta w listopadzie, to otrzyma on łączną  kwotę za październik i listopad.

    11. Czy stypendium przysługuje w trakcie urlopu dziekańskiego?

    W trakcie urlopu student zachowuje prawo do pobierania stypendium socjalnego, dla niepełnosprawnych oraz rektora. Należy przy tym pamiętać, że stypendia można otrzymywać maksymalnie przez okres 6 lat. 

    12. Czy pobierając stypendium socjalne mogę starać się o zapomogę?

    Tak, korzystanie z innych form wsparcia nie jest przeszkodą w staraniu się o zapomogę.

    13. W jakich sytuacjach przysługuje zapomoga?

    Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, m.in. z powodu: nieszczęśliwego wypadku, poważnej choroby udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim, śmierci członka najbliższej rodziny, dokonanej na jego szkodę kradzieży, klęski żywiołowej (powodzi, pożaru).

    14. Jak często można ubiegać się o zapomogę?

    Student może otrzymać dwie zapomogi w ciągu roku akademickiego.

    15. Czy student pierwszego roku 2-letnich studiów magisterskich (studiów II stopnia) może otrzymać stypendium rektora na podstawie wyników uzyskanych na ostatnim roku studiów licencjackich (I stopnia)?

    Tak, jeżeli student rozpoczął studia na I roku 2-letnich studiów magisterskich (II stopnia) w ciągu roku od ukończenia studiów licencjackich (I stopnia), może otrzymać stypendium rektora (jeżeli uzyskał odpowiednią średnią i spełnia pozostałe warunki).


    Informacja dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej:

    Kwoty graniczne

    Jeżeli dochód na osobę w Twojej rodzinie nie przekracza kwoty 1051,70 zł netto złóż wniosek o przyznanie stypendium socjalnego wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody.

    Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r. - 3288 zł.

    Do wniosku należy dołączyć (w zależności od sytuacji)

    • Zaświadczenia o faktycznie odprowadzonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne z ZUS-u/KRUS-u albo z Zakładu Pracy

    • Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego nie zawierają informacji o odprowadzonych składkach na Ubezpieczenie Zdrowotne, w związku z czym w interesie wnioskodawcy jest dostarczenie zaświadczeń z instytucji ubezpieczenia społecznego o w/w składkach odprowadzonych, w okresie którego dotyczy zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

    • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego w ostatnim roku rozliczeniowym.

    • Oświadczenie studenta i członków rodziny o wysokości dochodu netto  uzyskanego w okresie wymaganym do udokumentowania wniosku o pomoc materialną, jeżeli student lub członkowie jego rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.

    • Oświadczenie  studenta i członków rodziny o wysokości uzyskanych w okresie wymaganym do udokumentowania wniosku innych rodzajów dochodów niepodlegających opodatkowaniu (formularz zawiera katalog w/w dochodów).

    • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (wyrażonej w ha przeliczeniowych).

    • Zaświadczenie o uczącym się rodzeństwie w wieku poniżej 25 roku życia, w przypadku młodszego rodzeństwa należy przedstawić akty urodzenia.

    • Przekazy, przelewy pieniężne oraz kopie wyroków sądu dokumentujące wysokość przyznanych alimentów na rzecz osób w rodzinie. W przypadku otrzymywania alimentów niższych niż zasądzone należy przedstawić kserokopie przekazów lub przelewów wraz z zaświadczeniem od komornika o całkowitej, lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów.

    • Kopie aktów urodzenia rodzeństwa lub dziecka studenta.

    • Zaświadczenie ze szkół o nauce rodzeństwa (dziecka studenta).

    • Kopie aktów zgonu rodziców.

    • Kopie odpisów prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód bądź separację, oraz takie same dokumenty dotyczące małżeństwa studenta.

    • Kopie aktów ślubu w przypadku małżeństw studenckich.


    Co to jest dochód rodziny?

    Jest to suma dochodów członków rodziny, osiąganych przez:

    • studenta;
    • małżonka studenta;
    • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta;
    • będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 1-3, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

    Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

    Student ubiegający się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych składa wniosek o przyznanie stypendium wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

    Do pobrania

    Wszystkie niezbędne pliki (m.in. Regulamin stypendialny) znajdziesz w zakładce BIP
    Kompletność wniosku

    Informujemy, że przyjmowane będą tylko kompletne wnioski!
    Za prawidłowe skompletowanie wniosku odpowiada student.

    Studenci studiujący w Filii ANSM w Warszawie, Nowym Tomyślu lub Wągrowcu składają wnioski stypendialne w Dziekanacie Filii ANSM.