Promocje
i stypendia

Sprawdź aktualne zniżki i stypendia i poznaj zasady składania wniosków. Chcesz dowiedzieć się więcej?

skontaktuj się z nami

Aktualne bonifikaty w opłatach za naukę w roku akademickim 2022/2023!

5%

rabatu w przypadku jednorazowej opłaty 
za rok 5% -płatne do 20.09
Santander Odział III w Poznaniu
36 1090 1359 0000 0001 0273 9210

 
Opłata administracyjna wynosi 85 zł.

Aktualne stypendia w ANSM

Informacje i dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o przyznanie stypendium na rok akademicki 2022/2023 pojawią się w październiku 2022 r.

Kiedy?

Informujemy, że Komisja Stypendialna w dniach 17-31.10.2021 r. będzie przyjmowała wnioski o przyznanie na semestr zimowy (październik 2020 r. – luty 2021 r.) roku akademickiego 2021/2022

Jakie wnioski?

Komisja Stypendialna przyjmuje wnioski o przyznanie na semestr zimowy 2021/2022:

1. Stypendium socjalnego;
2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych;
3. Zapomóg;
4. Stypendium Rektora

    a) za wyróżniające wyniki w nauce,
    b) za osiągnięcia naukowe lub artystyczne,
    c) za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie, co najmniej na     poziomie krajowym;
    d) dla studentów I roku, którzy w 2020 r. zdawali matury, a     jednocześnie zostali laureatami olimpiady międzynarodowej albo     laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego lub     medalistą, co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza     Polski.

Jak składać wnioski?

Wnioski można składać we właściwych Dziekanatach lub przesłać (po zeskanowaniu i zapisaniu w pliku pdf) na adres mailowy:
 stypendia.zapomogi@ansm.pl

Dla kogo?

Studenci roczników II i wyższych mogą ubiegać się o wszystkie rodzaje świadczeń wymienionych powyżej.


Studenci I rocznika mogą ubiegać o stypendium Rektora dla finalistów lub laureatów olimpiady międzynarodowej lub ogólnopolskiej szczebla centralnego oraz o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogi (w przypadku wystąpienia szczególnych sytuacji życiowych).

Jakie warunki?

Średnia ocen stanowiąca podstawę uprawniającą do złożenia wniosku dla wszystkich kierunków kształcenia w ANSM wynosi 4,75, poza kierunkami kształcenia realizowanymi na Wydziale Nauk Medycznych, na którym średnia ocen stanowiąca podstawę uprawniającą do złożenia wniosku o stypendium Rektora wynosi 4,40.

Wszelkich informacji na temat zasad przyznawania stypendiów udziela Komisja Stypendialna oraz przewodniczący Komisji dr Piotr Warych  61 6460377.

Informacja dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej:

Kwoty graniczne

Jeżeli dochód na osobę w Twojej rodzinie nie przekracza kwoty 1051,70 zł netto złóż wniosek o przyznanie stypendium socjalnego wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody.

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. wynosił 3244 zł.

Osoby składające wniosek o przyznanie pomocy socjalnej oprócz wniosku, przedstawiają odpowiednio do sytuacji następujące dokumenty:

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanych przez studenta i członków rodziny w poprzednim roku podatkowym.

Druki zeznań PIT nie są honorowane!

Do wniosku należy dołączyć

Zaświadczenia z  Urzędu Skarbowego nie zawierają informacji o odprowadzonych składkach na Ubezpieczenie Zdrowotne, w związku z czym w interesie wnioskodawcy jest dostarczenie zaświadczeń z instytucji ubezpieczenia społecznego o w/w składkach odprowadzonych w okresie, których dotyczy zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego w ostatnim roku rozliczeniowym,
  • Oświadczenie studenta i członków rodziny o wysokości dochodu netto  uzyskanego w okresie wymaganym do udokumentowania wniosku o pomoc materialną, jeżeli student lub członkowie jego rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,
  • Oświadczenie  studenta i członków rodziny o wysokości uzyskanych w okresie wymaganym do udokumentowania wniosku innych rodzajów dochodów nie podlegających opodatkowaniu (formularz zawiera katalog w/w dochodów),
  • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (wyrażonej w ha przeliczeniowych),
  • Zaświadczenie o uczącym się rodzeństwie w wieku poniżej 25 roku życia, w przypadku młodszego rodzeństwa należy przedstawić akty urodzenia,
  • Przekazy, przelewy pieniężne oraz kopie wyroków sądu dokumentujące wysokość przyznanych alimentów na rzecz osób w rodzinie. W przypadku otrzymywania alimentów niższych niż zasądzone należy przedstawić kserokopie przekazów lub przelewów wraz z zaświadczeniem od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów.

W zależności od sytuacji do wniosku należy również dołączyć:

    1. kopie aktów urodzenia rodzeństwa lub dziecka studenta,
    2. zaświadczenie ze szkół o nauce rodzeństwa (dziecka studenta),
    3. kopie aktów zgonu rodziców,
    4. kopie odpisów prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód bądź separację, oraz takie same dokumenty dotyczące małżeństwa studenta,
    5. kopie aktów ślubu w przypadku małżeństw studenckich

Co to jest dochód rodziny?

Jest to suma dochodów członków rodziny, osiąganych przez:

  • studenta;
  • małżonka studenta;
  • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta;
  • będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 1-3, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

Student ubiegający się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych składa wniosek o przyznanie stypendium wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Do pobrania

Wszystkie niezbędne pliki (m.in. Regulamin stypendialny) znajdziesz w zakładce BIP
Kompletność wniosku

Informujemy, że przyjmowane będą tylko kompletne wnioski!
Za prawidłowe skompletowanie wniosku odpowiada student.

Studenci studiujący w Filii ANSM w Warszawie, Nowym Tomyślu lub Wągrowcu składają wnioski stypendialne w Dziekanacie Filii ANSM.