Discounts and scholarships

Sprawdź aktualne zniżki i stypendia i poznaj zasady składania wniosków. Chcesz dowiedzieć się więcej?

skontaktuj się z nami

Current discounts in tuition fees in the academic year 2021/2022!

5%

rabatu w przypadku jednorazowej opłaty 
za rok 5% -płatne do 20.09
Santander Odział III w Poznaniu
36 1090 1359 0000 0001 0273 9210

 
Opłata administracyjna wynosi 85 zł.

Current scholarships at ANSM

Informacje i dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o przyznanie stypendium na rok akademicki 2022/2023

    When?

    Informujemy, że Komisja Stypendialna będzie przyjmowała wnioski o przyznanie świadczeń dla studentów ANSM w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 wg harmonogramu zamieszczonego poniżej:


    Kierunek studiów Terminy przyjmowania wniosków
    Wychowanie fizyczne 1-7 marca 2023
    Ratownictwo medyczne 1-7 marca 2023
    Psychologia 1-7 marca 2023
    Prawo 1-7 marca 2023
    Pielęgniarstwo I stopnia 8-14 marca 2023
    Pielęgniarstwo II stopnia 8-14 marca 2023
    Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 15-21 marca 2023
    Pedagogika I stopnia 15-21 marca 2023
    Pedagogika II stopnia 15-21 marca 2023
    Kosmetologia 22-29 marca 2023
    Fizjoterapia 22-29 marca 2023
    Filologia angielska 22-29 marca 2023
    Bezpieczeństwo wewnętrzne  22-29 marca 2023
    Administracja I stopnia 22-29 marca 2023
    Administracja II stopnia 22-29 marca 2023

    UWAGA!
    świadczenia stypendialne nie przysługują:
    - studentom posiadającym tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny
    - studentom licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
    Łączny okres, przez który przysługują świadczenia stypendialne wynosi 12 semestrów*, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
    - pierwszego stopnia — nie dłużej niż przez 9 semestrów;
    - drugiego stopnia — nie dłużej niż przez 7 semestrów.

    * Łączny okres przysługiwania świadczeń stypendialnych jest dłuższy w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.
    Terminy przyjmowania wniosków mają charakter porządkowy. Student ma prawo złożyć wniosek po terminie, zwłaszcza może się tak zdarzyć w przypadku wniosków o zapomogę, stypendium socjalne lub stypendium dla osób niepełnosprawnych. W przypadku stypendium rektora za wyniki w nauce zgodnie z art. 91.3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117, 1459): Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi. Zatem Komisja Stypendialna może przyznać stypendia maksymalnie 10% studentów danego kierunku. Będzie to 10% studentów z najlepszymi średnimi wynikami w nauce w momencie obradowania Komisji.

    For whom?

    Years II and above can apply for all types of benefits listed above.


    First-year students may apply for the Rector's scholarship for finalists or winners of the international or national Olympics at the central level, as well as for a social scholarship, a scholarship for people with disabilities and allowances (in the event of special life situations).

    What kind?

    The Scholarship Committee accepts applications for granting for the winter semester 2021/2022:

    1. Social scholarship;
    2. A scholarship for people with disabilities;
    3. Allowance;
    4. Rector's scholarship
        a) for outstanding academic results,
        b) for scientific or artistic achievements,
        c) for competitive sport, at least at national level;
        d) for first-year students who in 2020 passed their Matura exams, and at the same time became laureates of the international Olympics or winners or finalists of the Olympiad of the central level or a medalist of at least sports competition for the title of Polish Champion.

    How to submit an application?

    Wnioski można składać w sali 200 przy Bułgarskiej 55 w Poznaniu, we właściwych dziekanatach wydziałów zamiejscowych, lub przesłać (po zeskanowaniu i zapisaniu w pliku pdf) na adres mailowy:

     stypendia.zapomogi@ansm.pl

    What conditions?

    Stypendium rektora za wyniki w nauce

    The average grade which is the basis for submitting an application for all fields of study at ANSM is 4.75, except for the fields of study at the Faculty of Public Health and the Faculty of Social and Medical Sciences, where the average grade which is the basis for submitting an application for the Rector's scholarship is 4, 40.

    Stypendium socjalne

    Przysługuje studentom, których dochody w rodzinie w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekraczają kwoty 1051 zł. Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (od 1 stycznia 2022 r. – 600 zł netto na osobę w rodzinie i 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej), dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego. 


    Gdzie można zasięgnąć informacji?

    Pytania można zadawać za pośrednictwem adresu e-mail:

     stypendia.zapomogi@ansm.pl oraz telefonicznie we wtorki i środy od 10:00 do 14:00


    Wszelkich informacji na temat zasad przyznawania stypendiów udziela Komisja Stypendialna oraz przewodniczący Komisji

     61 646 03 04.

    Pytania i odpowiedzi

    1. Czy studenci zagraniczni mogą ubiegać się o stypendium?

    Studenci nieposiadający obywatelstwa polskiego, którzy rozpoczęli studia w Polsce w roku akademickim 2019/2020 lub później mogą ubiegać się o:

    - stypendium Rektora,

    - stypendium dla osób niepełnosprawnych,

    - zapomogę.

    O stypendium socjalne oraz o kredyt studencki, mogą ubiegać się studenci cudzoziemcy, którzy:

    - posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowi UE,

    - posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3, lub 4 ustawy o cudzoziemcach,

    - posiadają status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP,

    - posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,

    - posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,

    - są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP.

    2. Czy wnioski mogą być wypełnione elektronicznie, czy muszą być wypełnione własnoręcznie?

    Wniosek można wypełnić elektronicznie jednak musi być własnoręcznie podpisany.

    3. Skończyłem/łam studia licencjackie/magisterskie. Czy przysługuje mi któreś ze stypendiów?

    Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny; b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

    4. Czy można mieć więcej niż jedno stypendium jednocześnie?

    Tak, można pobierać równocześnie stypendium rektora, stypendium socjalne i dla osób niepełnosprawnych, nie można jednak pobierać tego samego rodzaju stypendium (np. stypendium rektora) na dwóch (lub więcej) kierunkach lub uczelniach jednocześnie. 

    5. Czy w semestrze letnim muszę ponownie składać wniosek o stypendium?

    Tak. Harmonogram składania wniosków w drugim semestrze pojawi się na początku semestru letniego.

    6. Czy z powodu przewlekłej choroby przysługuje pomoc finansowa?

    Jeżeli student/ka znalazł/a się w trudnej sytuacji finansowej w związku z długotrwałą chorobą (lub z innych przyczyn) może złożyć wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi.

    7. Czy studiując na dwóch kierunkach jednocześnie można na każdym otrzymać stypendium?

    Nie, stypendium przysługuje tylko na jednym kierunku studiów.

    8. Czy można się odwołać od negatywnej decyzji w sprawie stypendium?

    Tak, student ma prawo złożyć odwołanie wraz z uzasadnieniem, oraz kopią decyzji Komisji Stypendialnej. Odwołania można składać w sali 200 przy Bułgarskiej 55 w Poznaniu, we właściwych dziekanatach wydziałów zamiejscowych, lub przesłać (po zeskanowaniu i zapisaniu w pliku pdf, z wszystkimi wymaganymi podpisami) na adres mailowy: 

     stypendia.zapomogi@ansm.pl

    9. W jaki sposób dowiedzieć się, czy przydzielono mi stypendium?

    Lista decyzji Komisji Stypendialnej będzie umieszczona na stronie uczelni w zakładce „Stypendia i zniżki” oraz w aktualnościach. Decyzje można odbierać w sali 200 przy Bułgarskiej 55 w Poznaniu, we właściwych dziekanatach wydziałów zamiejscowych. Na wniosek studenta złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod adresem: stypendia.zapomogi@ansm.pl) Komisja może w uzasadnionych przypadkach przesłać skan decyzji drogą elektroniczną.

    10. Kiedy mogę oczekiwać wypłaty stypendium?

    Pierwsza transza środków zostanie przelana na wskazane przez studenta konto bankowe po ogłoszeniu decyzji Komisji Stypendialnej na stronie internetowej uczelni. Pierwszy przelew będzie zawierał spłatę od początku roku akademickiego — tzn. jeśli np. pierwszy przelew znajdzie się na koncie studenta w listopadzie, to otrzyma on łączną  kwotę za październik i listopad.

    11. Czy stypendium przysługuje w trakcie urlopu dziekańskiego?

    W trakcie urlopu student zachowuje prawo do pobierania stypendium socjalnego, dla niepełnosprawnych oraz rektora. Należy przy tym pamiętać, że stypendia można otrzymywać maksymalnie przez okres 6 lat. 

    12. Czy pobierając stypendium socjalne mogę starać się o zapomogę?

    Tak, korzystanie z innych form wsparcia nie jest przeszkodą w staraniu się o zapomogę.

    13. W jakich sytuacjach przysługuje zapomoga?

    Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, m.in. z powodu: nieszczęśliwego wypadku, poważnej choroby udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim, śmierci członka najbliższej rodziny, dokonanej na jego szkodę kradzieży, klęski żywiołowej (powodzi, pożaru).

    14. Jak często można ubiegać się o zapomogę?

    Student może otrzymać dwie zapomogi w ciągu roku akademickiego.

    15. Czy student pierwszego roku 2-letnich studiów magisterskich (studiów II stopnia) może otrzymać stypendium rektora na podstawie wyników uzyskanych na ostatnim roku studiów licencjackich (I stopnia)?

    Tak, jeżeli student rozpoczął studia na I roku 2-letnich studiów magisterskich (II stopnia) w ciągu roku od ukończenia studiów licencjackich (I stopnia), może otrzymać stypendium rektora (jeżeli uzyskał odpowiednią średnią i spełnia pozostałe warunki).


    Information for persons applying for granting financial aid:

    Limit amounts

    Jeżeli dochód na osobę w Twojej rodzinie nie przekracza kwoty 1051,70 zł netto złóż wniosek o przyznanie stypendium socjalnego wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody.

    Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r. - 3288 zł.

    Do wniosku należy dołączyć (w zależności od sytuacji)

    • Zaświadczenia o faktycznie odprowadzonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne z ZUS-u/KRUS-u albo z Zakładu Pracy

    • Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego nie zawierają informacji o odprowadzonych składkach na Ubezpieczenie Zdrowotne, w związku z czym w interesie wnioskodawcy jest dostarczenie zaświadczeń z instytucji ubezpieczenia społecznego o w/w składkach odprowadzonych, w okresie którego dotyczy zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

    • Certificate from the Tax Office on the amount of the flat-rate income tax due in the last accounting year,

    • Statement of the student and family members on the amount of net income obtained in the period required to document the application for financial assistance, if the student or his family members settle accounts on the basis of the flat-rate income tax regulations,

    • Statement of the student and family members about the amount obtained in the period required to document the application for other types of non-taxable income (the form includes the catalog of the above-mentioned income),

    • Certificate from the Commune Office on the size of the farm (expressed in conversion ha),

    • Certificate of learning siblings under the age of 25, in the case of younger siblings, birth certificates must be presented,

    • Money orders, money transfers and copies of court judgments documenting the amount of maintenance granted to persons in the family. In the case of receiving alimony lower than adjudicated, photocopies of transfers or transfers should be presented together with a certificate from the bailiff on the total or partial ineffectiveness of the enforcement of the maintenance.

    • Kopie aktów urodzenia rodzeństwa lub dziecka studenta.

    • Zaświadczenie ze szkół o nauce rodzeństwa (dziecka studenta).

    • Kopie aktów zgonu rodziców.

    • Kopie odpisów prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód bądź separację, oraz takie same dokumenty dotyczące małżeństwa studenta.

    • Kopie aktów ślubu w przypadku małżeństw studenckich.


    What is Family Income?

    It is the sum of the income of family members achieved by:

    • student;
    • the student's spouse;
    • parents, legal or actual guardians of the student;
    • being the dependents of the persons referred to in points 1-3, underage children, children under the age of 26, and, if the 26th year of age falls in the last year of studies, until their completion, and disabled children, regardless of age.

    A scholarship for people with disabilities

    A student applying for a special scholarship for people with disabilities submits an application for a scholarship along with a certificate of the degree of disability.

    To download

    All the necessary files (including Scholarship Regulations) can be found in the tab BIP
    Kompletność wniosku

    Please note that only complete applications will be accepted!
    The student is responsible for the correct completion of the application.

    Students studying at the ANSM branch in Warsaw, Nowy Tomyśl or Wągrowiec submit scholarship applications at the Dean's Office of the ANSM branch.