Biuletyn Informacji Publicznej

Zapoznaj się z najważniejszymi dokumentami Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu.

Statut - Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu (PDF 1MB) 
Strategia Akademii (PDF 48,2 KB)
Regulamin opłat za studia ANSM  w roku akademickim 2021/2022 (PDF 4,6 MB)
Regulamin opłat za studia ANSM  w roku akademickim 2022/2023 (PDF 1,9 MB)
Regulamin studiów (PDF 4,6 MB)
Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej. (PDF 502 KB) 
Regulamin korzystania z Biblioteki Akademii (PDF 21,4 KB)
Regulamin korzystania z Biblioteki Akademii na czas trwania pandemii COVID-19  (PDF 21,4 KB)
Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji.  (PDF 3,17 MB)
 Regulamin prowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej dot. relacji pracowników i studentów ANSM w Poznaniu  (PDF 5,43 KB)
 Regulamin Samorządu Studentów ANSM  (PDF 438 KB)
Decyzja MNiSW o nadaniu WSPiA uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku "pielęgniarstwo".  (PDF 706 KB)
Programy studiów

Programy studiów


Świadczenia i stypendia

Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej i stypendium w Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu znajdziesz w zakładce "Stypendia i zniżki".

Sprawdź

Świadczenia i stypendia
Załącznik nr 1 - Wniosek o stypendium socjalne (PDF 689 KB)
Załącznik nr 2 - Wniosek o stypendium Rektora (PDF 728 KB)
Załącznik nr 3 - Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych (PDF 614 KB) 
Załącznik nr 4 - Wniosek o zapomogę (PDF 39,0 KB)
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o niepobieraniu pomocy materialnej (dołączyć do załączników 1-4) (PDF 14,8 KB)

Jakość kształcenia

  1. Struktura procesu decyzyjnego w Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia

  2. Struktura procesu decyzyjnego - wewnętrzny system zapewniania jakości - poziom uczelniany (2018)

  3. Procedury przebieg procesu dydaktycznego

  4. Procedura obiegu dokumentów - jakość kształcenia

  5. Warunki i tryb przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta

  6. Procedura określania i uzupełniania różnic programowych oraz uznawania osiągnięć studenta zdobytych na innych kierunkach i uczelniach

    1. System ECTS obowiązujący w Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu 

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS - opis systemu:

Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu stosuje Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów w skrócie zwany ECTS. System ten pozwala na ocenę w skali punktowej nakładu pracy studenta, jaki musi on ponieść, by otrzymać zaliczenie przedmiotu a także umożliwia przeniesienie tych wyników pomiędzy uczelniami. Pozwala w sposób prosty i przejrzysty określić zasady odbywania studiów za granicą i wymagania konieczne do ich zaliczenia.

W przypadku studiów pierwszego stopnia student zobowiązany jest zdobyć 60 punktów ECTS w ciągu roku akademickiego, a więc ok. 30 punktów na semestr. System punktów zaliczeniowych stosowany w Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu jest zgodny ze wskazówkami zawartymi w Przewodniku Europejskim - System Transferu i Akumulacji Punktów opracowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w 2009 r. Punkty ECTS, które są przyporządkowane poszczególnym przedmiotom (wykłady, ćwiczenia, a także praca własna w domu czy w bibliotece), określają nakład pracy studenta, jaki musi on ponieść, aby uzyskać zaliczenie danego przedmiotu w stosunku do nakładu pracy niezbędnego do zaliczenia semestru. W Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu uzyskanie przez studenta odpowiedniej liczby punktów ECTS daje podstawę do zaliczenia semestru (roku) studiów. System punktów ECTS nie eliminuje stopni; do oceny poziomu wiedzy studenta stosowane są stopnie.

Liczba punktów ETCS jest sama na studiach stacjonarnych, jak i na niestacjonarnych. Łączna liczba punktów ECTS w okresie studiów I stopnia nie może być mniejsza niż 180, dla studiów II stopnia nie mniejsza niż 120. 

Raporty samoocenyRaport samooceny Pedagogika (.ZIP 10,6 MB)


 Raport samooceny Administracja NT 2019 (.ZIP 6,3 MB)


 Raport samooceny Wychowanie Fizyczne 2022 (.ZIP 3,5 MB)


Raporty samooceny

Wzory dyplomów

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 1.03.2022r.
Data rozpoczęcia wydawania dokumentu danego wzoru: 1.03.2022r.
Okres ważności: bezterminowo
Data zakończenia wydawania dokumentu danego wzoru: -


Studia I stopnia

 Uchwała Senatu

 Wzór dyplomu

 Opis zabezpieczeń


Studia II stopnia

 Uchwała Senatu

 Wzór dyplomu

 Opis zabezpieczeń


Studia jednolite magisterskie

 Uchwała Senatu

 Wzór dyplomu

 Opis zabezpieczeń


Studia podyplomowe

 Uchwała Senatu 

 Wzór świadectwa

 Opis zabezpieczeń