Szczegóły oferty pracy

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Św. Jana Pawła II w Międzychód

Międzychów, Polska

Data dodania oferty:

04.10.2023

Koniec zbierania aplikacji:

02.11.2023
Praca

Opis oferty

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wynagrodzenie: od 4000 do 4500 zł brutto

Zakres obowiązków:
- uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego;
- współtworzenie indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego, uwzględniających ustalony do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego uczestnika, rodzaj i zakres usług świadczonych w Domu;
- przeprowadzanie dziennika zajęć, codzienne dokumentowanie pracy, prowadzenie kart obserwacji uczestników i wpisywanie ich na bieżąco;
- dowóz uczestników na zajęcia i odwóz po zajęciach;
- udzielanie pomocy uczestnikom w załatwianiu potrzeb fizjologicznych (pójście do toalety, zmiana pieluchy, mycie);
- pomoc fizjoterapeucie podczas pionizowania uczestników, chodu activalu, asekuracja osoby podczas ćwiczeń przy drabince, na rowerze stacjonarnym, pomoc przy obsłudze podnośnika, itp.;
- pomoc uczestnikom w przemieszczaniu się (asekuracja osoby podczas poruszania się z balkonikiem, pielęgnacyjno-rehabilitacyjnych z użyciem podnośników będących w dyspozycji Domu;
- pomoc uczestnikom w załatwianiu spraw osobistych (pomoc w zakupach, w załatwianiu spraw urzędowych, itp.);
- pomoc w organizowaniu uczestnikom imprez kulturalno-oświatowych, rekreacyjnych na terenie Domu i poza nim, uczestniczenie w tych imprezach;
- doskonalenie swojego warsztatu pracy, branie czynnego udziału w samokształceniu, uczestnictwo w różnych formach szkoleniowych i doskonalenia zawodowego;
- współpraca z rodzicami, opiekunami oraz instytucjami w celu wszechstronnej pomocy uczestnikowi;
- wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika w ramach obowiązków służbowych.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe pedagogiczne, kierunek: pedagogika, specjalizacja: specjalna, opiekuńczo-wychowawcza, terapia zajęciowa, praca socjalna lub resocjalizacja
- umiejętność pracy w zespole
- podmiotowe podejście do osób z niepełnosprawnościami
- 3-miesięczne doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi - znajomość rozporządzenia MRPIPS dot. funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy

Adres składania aplikacji:

kontakt@sdsmiedzychod.pl

Telefon kontaktowy:

502371595