Pedagogika - studia I stopnia (kopiuj)
Pedagogika w WSPiA

Filologia - studia licencjackie

Kształcenie na kierunku Filologia – studia I stopnia trwa sześć semestrów (trzy lata) i kończy się napisaniem pracy dyplomowej (licencjackiej) oraz egzaminem dyplomowym. Kierunek obejmuje specjalność Filologia Angielska. Absolwenci studiów filologicznych będą legitymowali się zbliżoną do rodzimej znajomością języka specjalności na poziomie co najmniej C1 (wg ESOKJ). Biegła znajomość języka będzie uzupełniona wiedzą o uczeniu się i nauczaniu języka obcego, a także znajomością literatury, historii i kultury kraju języka specjalności.

Specjalności:

Filologia angielska z modułem prawno-biznesowym

Absolwent zyskuje wiedzę i kompetencje przydatne w środowisku biznesowym, gdzie komunikacja w języku obcym odgrywa dużą rolę. Jest zaznajomiony z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa i z wiedzą z podstawowych dyscyplin prawa. Studenci realizują moduł przedmiotów prawnych oraz rozwijają w sposób szczególnie intensywny kompetencje komunikacyjne w zakresie języka biznesowego (zarówno z języka podstawowego, jak i dodatkowego). Umiejętności praktyczne doskonalą podczas praktyk odbywanych w kancelariach prawniczych, firmach lub instytucjach o zasięgu międzynarodowym.

Perspektywy zawodowe:

Zdobyta wiedza i interdyscyplinarne umiejętności pozwolą absolwentom studiów na podjęcie pracy w szeroko pojętym sektorze prawno-biznesowym na stanowiskach, które wymagają komunikacji w języku specjalistycznym, w tym kompetencji interkulturowych oraz podstawowej wiedzy.

Filologia angielska z kwalifikacjami nauczycielskimi

Absolwent jest merytorycznie i praktycznie przygotowany do prowadzenia zajęć z języka specjalności jako lektor lub nauczyciel. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 r. może realizować działania opiekuńcze i wychowawcze oraz posiada uprawnienia do nauczania języka obcego w przedszkolu i szkole podstawowej. Studenci realizują moduł przedmiotów pedagogiczno-psychologicznych oraz dydaktycznych. Specyfikę zawodu nauczyciela poznają podczas praktyk odbywanych w przedszkolach i szkołach pod opieką swoich nauczycieli prowadzących oraz pod nadzorem doświadczonych metodyków i dydaktyków z ramienia ANSM.

Perspektywy zawodowe:

Zdobyta wiedza i interdyscyplinarne umiejętności pozwolą absolwentom studiów na podjęcie pracy w szeroko pojętym sektorze prawno-biznesowym na stanowiskach, które wymagają komunikacji w języku specjalistycznym, w tym kompetencji interkulturowych oraz podstawowej wiedzy.
Pedagogika - studia I stopnia (licencjackie)
Pedagogika w WSPiA