Public Information Bulletin

Zapoznaj się z najważniejszymi dokumentami Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu.

Statut - Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu (PDF 1MB) 
Strategia Akademii (PDF 48,2 KB)
Regulamin opłat za studia ANSM  w roku akademickim 2021/2022 (PDF 4,6 MB)
Regulamin opłat za studia ANSM  w roku akademickim 2022/2023 (PDF 1,9 MB)
Regulamin opłat za studia ANSM  w roku akademickim 2023/2024 (PDF 3,31 MB)
Regulamin studiów (PDF 4,6 MB)
Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej. (PDF 502 KB) 
Regulamin korzystania z Biblioteki Akademii (PDF 21,4 KB)
Regulamin korzystania z Biblioteki Akademii na czas trwania pandemii COVID-19  (PDF 21,4 KB)
Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji.  (PDF 3,17 MB)
 Regulamin prowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej dot. relacji pracowników i studentów ANSM w Poznaniu  (PDF 5,43 KB)
 Regulamin Samorządu Studentów ANSM  (PDF 438 KB)
 Uchwała określająca warunki, tryb, terminy rekrutacji i form studiów  (PDF 438 KB)
Decyzja MNiSW o nadaniu WSPiA uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku "pielęgniarstwo".  (PDF 706 KB)
Regulamin potwierdzania efektów uczenia się (PDF 403 KB)
Programy studiów

Programy studiów


Świadczenia i stypendia

Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej i stypendium w Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu znajdziesz w zakładce "Stypendia i zniżki".

Sprawdź

Świadczenia i stypendia
Regulamin świadczeń dla studentów
Załącznik nr 1 - Wniosek o stypendium socjalne
Załącznik nr 2 - Wniosek o stypendium Rektora
Załącznik nr 3 - Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych
Załącznik nr 4 - Wniosek o zapomogę
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o niepobieraniu pomocy materialnej (dołączyć do załączników 1-4)
Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów
Odwołanie od decyzji Komisji Stypendialnej
Oświadczenie o samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa domowego
Oświadczenie o wysokości dochodu osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającemu opodatkowaniu
Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
Zarządzenie Rektora w sprawie przyznawania świadczeń dla studentów
Aneks do Zarządzenia Rektora w sprawie przyznawania świadczeń dla studentów

Jakość kształcenia

  1.  Sposób organizacji i realizacji efektów uczenia się JAKOŚĆ

  2.  Doskonalenie programu, opis systemu jakości kształcenia

  3.   Procedury przebieg procesu dydaktycznego

  4.   Kształcenie na odległość JAKOŚĆ

  5.   Metody weryfikacji efektów uczenia się JAKOŚĆ

  6.   Opis systemu ECTS JAKOŚĆ

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS - opis systemu:

Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu stosuje Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów w skrócie zwany ECTS. System ten pozwala na ocenę w skali punktowej nakładu pracy studenta, jaki musi on ponieść, by otrzymać zaliczenie przedmiotu a także umożliwia przeniesienie tych wyników pomiędzy uczelniami. Pozwala w sposób prosty i przejrzysty określić zasady odbywania studiów za granicą i wymagania konieczne do ich zaliczenia.

W przypadku studiów pierwszego stopnia student zobowiązany jest zdobyć 60 punktów ECTS w ciągu roku akademickiego, a więc ok. 30 punktów na semestr. System punktów zaliczeniowych stosowany w Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu jest zgodny ze wskazówkami zawartymi w Przewodniku Europejskim - System Transferu i Akumulacji Punktów opracowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w 2009 r. Punkty ECTS, które są przyporządkowane poszczególnym przedmiotom (wykłady, ćwiczenia, a także praca własna w domu czy w bibliotece), określają nakład pracy studenta, jaki musi on ponieść, aby uzyskać zaliczenie danego przedmiotu w stosunku do nakładu pracy niezbędnego do zaliczenia semestru. W Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu uzyskanie przez studenta odpowiedniej liczby punktów ECTS daje podstawę do zaliczenia semestru (roku) studiów. System punktów ECTS nie eliminuje stopni; do oceny poziomu wiedzy studenta stosowane są stopnie.

Liczba punktów ETCS jest sama na studiach stacjonarnych, jak i na niestacjonarnych. Łączna liczba punktów ECTS w okresie studiów I stopnia nie może być mniejsza niż 180, dla studiów II stopnia nie mniejsza niż 120. 

RAPORTY SAMOOCENY

RAPORT SAMOOCENY - FIZJOTERAPIA - 2023 (.ZIP 2,1MB)

RAPORT SAMOOCENY - WYCHOWANIE FIZYCZNE- 2022 (.ZIP 3,5 MB)

RAPORT SAMOOCENY - ADMINISTRACJA NT - 2019 (.ZIP 6,3 MB)

RAPORT SAMOOCENY - PEDAGOGIKA - (.ZIP 10,6 MB)

Wzory dyplomów

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 1.03.2022r.
Data rozpoczęcia wydawania dokumentu danego wzoru: 1.03.2022r.
Okres ważności: bezterminowo
Data zakończenia wydawania dokumentu danego wzoru: -


Studia I stopnia

 Uchwała Senatu

 Wzór dyplomu

 Opis zabezpieczeń


Studia II stopnia

 Uchwała Senatu

 Wzór dyplomu

 Opis zabezpieczeń


Studia jednolite magisterskie

 Uchwała Senatu

 Wzór dyplomu

 Opis zabezpieczeń


Studia podyplomowe

 Uchwała Senatu 

 Wzór świadectwa

 Opis zabezpieczeń