Poznańska Akademia Medyczna

Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I

Promocje
i stypendia

Sprawdź aktualne zniżki i stypendia i poznaj zasady składania wniosków. Chcesz dowiedzieć się więcej?

skontaktuj się z nami

Aktualne bonifikaty w opłatach za naukę w roku akademickim 2023/2024!

5%

rabatu w przypadku jednorazowej opłaty 
za rok 5% -płatne do 20.09
Santander Odział III w Poznaniu
36 1090 1359 0000 0001 0273 9210

 
Opłata administracyjna wynosi 85 zł.

Szanowni Państwo,

W pierwszym semestrze bieżącego roku akademickiego wykorzystaliśmy pozostałą z ubiegłego roku nadwyżkę na koncie stypendialnym Uczelni w celu zapewnienia studentom PAM możliwie wysokiego wsparcia. Niestety,  gdybyśmy utrzymali tak wysokie stawki także w semestrze letnim, to w związku z dużą liczbą osób, którym przyznano świadczenia, zabrakłoby środków na koncie stypendialnym. Dlatego zmuszeni byliśmy zmniejszyć kwoty wsparcia w formie stypendiów w tym semestrze. 

Jeżeli środki, które otrzymamy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na to pozwolą, to w nadchodzącym roku akademickim znowu podniesiemy wysokość wypłacanych świadczeń. Naszym priorytetem jest dobro studentów Uczelni i zawsze staramy się wypracować najkorzystniejsze dla Państwa rozwiązania.   


 

Wnioski wraz z kompletem dokumentów proszę składać w bibliotece
(ul. Świerzawska 18, pokój 024) w godzinach pracy biblioteki:

wtorek 8:00 do 15:00
środa 8:00 do 15:00 
czwartek nieczynne
piątek 8:00 do 15:00
sobota 8:00 do 15:00
niedziela 8:00 do 14:00
Decyzje dotyczące wniosków na semestr letni będzie można odbierać po zakończeniu prac Komisji Stypendialnej. Termin odbioru zostanie ogłoszony na stronie internetowej Uczelni.

Komisja Stypendialna informuje, że stypendia w bieżącym roku akademickim
przyznawane są na każdy semestr oddzielnie — czyli jednorazowo na 5 miesięcy.
Wnioski na kolejny semestr można składać od marca.

Aktualne stypendia w PAM

Informacje i dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o przyznanie stypendium na rok akademicki 2023/2024

  Harmonogram składania wniosków

  Semestr II (letni) 2023/24


    Uwaga: świadczenia stypendialne nie przysługują:

  - studentom posiadającym tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;

  - licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

  Świadczenia przysługują maksymalnie przez 12 semestrów *, bez względu na to, czy student otrzymywał stypendium, czy nie — liczy się liczba rozpoczętych semestrów.

  W  ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

  - pierwszego stopnia — nie dłużej niż przez 9 semestrów;

  - drugiego stopnia — nie dłużej niż przez 7 semestrów.

  Stypendium można pobierać tylko na jednym kierunku studiów. Pobieranie świadczeń na drugim kierunku studiów jest niezgodne z prawem.

  * Łączny okres przysługiwania świadczeń stypendialnych jest dłuższy w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.

  Kierunek studiów

   

  Terminy przyjmowania wniosków

  Wychowanie fizyczne

   

  27 lutego – 4 marca 2024

  Ratownictwo medyczne

   

  27 lutego – 4 marca 2024

  Psychologia JSM

   

  27 lutego – 4 marca 2024

  Prawo JSM

   

  27 lutego – 4 marca 2024

  Kierunek lekarski

   

  27 lutego – 4 marca 2024

   

  Pielęgniarstwo II stopnia

   

  5-11 marca 2024

  Pielęgniarstwo I stopnia

   

  5-11 marca 2024

   

  Pedagogika szkolna i wczesnoszkolna JSM

   

  5-11 marca 2024

  Pedagogika II stopnia

   

  5-11 marca 2024

  Pedagogika I stopnia

   

  5-11 marca 2024

   

  Kosmetologia

   

  12-18 marca 2024

  Fizjoterapia JSM

   

  12-18 marca 2024

  Fizjoterapia II stopnia

   

  12-18 marca 2024

  Filologia I stopnia

   

  12-18 marca 2024

  Bezpieczeństwo wewnętrzne

   

  12-18 marca 2024

  Administracja II stopnia

   

  12-18 marca 2024

  Administracja I stopnia

   

  12-18 marca 2024   Jakie warunki?

  Stypendium rektora za wyniki w nauce

  Średnia arytmetyczna ocen stanowiąca podstawę uprawniającą do złożenia wniosku dla wszystkich kierunków kształcenia w PAM wynosi 4,75, poza kierunkami kształcenia realizowanymi na Wydziale Nauk Medycznych, na którym średnia ocen stanowiąca podstawę uprawniającą do złożenia wniosku o stypendium rektora wynosi 4,30.

  Stypendium socjalne

  Przysługuje studentom, których dochody w rodzinie w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekraczają kwoty 1294,40 zł. Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (od 1 stycznia 2022 r. – 600 zł netto na osobę w rodzinie i 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej), dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego. 

      O jakie formy wsparcia może ubiegać się student?

     • stypendium socjalne,

     • stypendium dla osób niepełnosprawnych,

     • zapomogę,

     • stypendium rektora.

      Czy studenci zagraniczni mogą ubiegać się o stypendium?

     Studenci nieposiadający obywatelstwa polskiego, którzy rozpoczęli studia w Polsce w roku akademickim 2019/2020 lub później mogą ubiegać się o:
     stypendium rektora,
     stypendium dla osób niepełnosprawnych,
     zapomogę.
     O stypendium socjalne oraz o kredyt studencki, mogą ubiegać się studenci cudzoziemcy, którzy:
     1. posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowi UE,
     2. posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3, lub 4 ustawy o cudzoziemcach,
     3. posiadają status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
     4. posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego
     co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
     5. posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
     6. są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP.

      Kiedy mogę złożyć wniosek o stypendium?

     Terminy składania wniosków oraz aktualne formularze wniosków do pobrania można znaleźć na stronie internetowej uczelni po rozpoczęciu każdego kolejnego roku akademickiego. W tabeli znajduje się harmonogram składania wniosków dla poszczególnych kierunków w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/24.

      Gdzie mogę złożyć wniosek o stypendium?

     Wnioski można składać w dziekanacie przy ul. Bułgarskiej 55 w Poznaniu, we właściwych dziekanatach wydziałów zamiejscowych, lub przesłać (po zeskanowaniu i zapisaniu w pliku pdf, z wszystkimi wymaganymi podpisami) na adres mailowy: stypendia.zapomogi@pam.poznan.pl

      Czy wnioski mogą być wypełnione elektronicznie, czy muszą być wypełnione własnoręcznie?

     Wniosek można wypełnić elektronicznie jednak musi być własnoręcznie podpisany.

      Skończyłem/łam studia licencjackie/magisterskie. Czy przysługuje mi któreś ze stypendiów?

     Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez maksymalnie 12 semestrów (patrz punkt. 
     Świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: 
     a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny; 
     b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
     Zgodnie z art. 93, ust. 4 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872.) maksymalny okres, w którym studentowi przysługują świadczenia wynosi 12 semestrów (liczą się także te semestry, w których student nie otrzymywał stypendium). 
     Dla studiów pierwszego stopnia maksymalny okres to 9 semestrów, 
     drugiego stopni a – 7 semestrów. 
     Łączny okres, o którym mowa w ust. 4, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.

     Czy można mieć więcej niż jedno stypendium jednocześnie?

     Tak, można pobierać równocześnie stypendium rektora, stypendium socjalne i dla osób niepełnosprawnych, nie można jednak pobierać tego samego rodzaju stypendium (np. stypendium rektora) na dwóch (lub więcej) kierunkach lub uczelniach jednocześnie. 

      Czy w semestrze letnim muszę ponownie składać wniosek o stypendium?

     Tak. Harmonogram składania wniosków w drugim semestrze pojawi się na początku semestru letniego.

      Czy z powodu przewlekłej choroby przysługuje pomoc finansowa?

     Jeżeli student/ka znalazł/a się w trudnej sytuacji finansowej w związku z długotrwałą chorobą (lub z innych przyczyn) może złożyć wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi.

      Czy studiując na dwóch kierunkach jednocześnie można na każdym otrzymać stypendium?

     Nie, stypendium przysługuje tylko na jednym kierunku studiów.

      Czy można się odwołać od negatywnej decyzji w sprawie stypendium?

     Tak, student ma prawo złożyć odwołanie wraz z uzasadnieniem, oraz kopią decyzji Komisji Stypendialnej. Odwołania można składać w sali 200 przy Bułgarskiej 55 w Poznaniu, we właściwych dziekanatach wydziałów zamiejscowych, lub przesłać (po zeskanowaniu i zapisaniu w pliku pdf, z wszystkimi wymaganymi podpisami) na adres mailowy: stypendia.zapomogi@pam.poznan.pl

      W jaki sposób dowiedzieć się, czy przydzielono mi stypendium?

     Lista decyzji Komisji Stypendialnej będzie umieszczona na stronie uczelni w zakładce „Stypendia i zniżki” oraz w aktualnościach. Decyzje można odbierać w dziekanacie przy Bułgarskiej 55 w Poznaniu, we właściwych dziekanatach wydziałów zamiejscowych. Na wniosek studenta złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod adresem: stypendia.zapomogi@pam.poznan.pl) Komisja może w uzasadnionych przypadkach przesłać skan decyzji drogą elektroniczną. 

      Kiedy mogę oczekiwać wypłaty stypendium?

     Pierwsza transza środków zostanie przelana na wskazane przez studenta konto bankowe po ogłoszeniu decyzji Komisji Stypendialnej na stronie internetowej uczelni. Pierwszy przelew będzie zawierał spłatę od początku roku akademickiego — tzn. jeśli np. pierwszy przelew znajdzie się na koncie studenta w listopadzie, to otrzyma on łączną  kwotę za październik i listopad.

      Czy stypendium przysługuje w trakcie urlopu dziekańskiego?

     W trakcie urlopu student zachowuje prawo do pobierania stypendium socjalnego, dla niepełnosprawnych oraz rektora.

      Czy jeżeli dostaję stypendium socjalne mogę starać się o zapomogę?

     Tak, korzystanie z innych form wsparcia nie jest przeszkodą w staraniu się o zapomogę.

      W jakich sytuacjach przysługuje zapomoga?

     Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, m.in. z powodu: nieszczęśliwego wypadku, poważnej choroby udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim, śmierci członka najbliższej rodziny, dokonanej na jego szkodę kradzieży, klęski żywiołowej (powodzi, pożaru).

      Jak często można ubiegać się o zapomogę?

     Student może otrzymać dwie zapomogi w ciągu roku akademickiego.

     Pod jakimi warunkami student może być uznany za osobę samodzielnie gospodarującą i wnioskować o stypendium socjalne bez uwzględniania dochodów rodziny lub prawnych opiekunów?

     Student może być uznany za osobę samodzielnie gospodarującą i wnioskować o stypendium socjalne bez uwzględniania dochodów rodziny lub prawnych opiekunów, jeżeli spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

     1. ukończył 26. rok życia,
     2. pozostaje w związku małżeńskim,
     3. ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
     4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
     5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym (2020) oraz w roku bieżącym (2021) w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia Oświadczenia o dochodach jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 390, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą o świadczeniach rodzinnych (tylko po polsku - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20032282255/U/D20032255Lj.pdf), tj. 930,35 PLN (netto).

      Kompletność wniosku

      Informujemy, że przyjmowane będą tylko kompletne wnioski!
      Za prawidłowe skompletowanie wniosku odpowiada student.

      Studenci studiujący w Filii PAM w Warszawie, Nowym Tomyślu lub Wągrowcu składają wnioski stypendialne w Dziekanacie Filii PAM.