Erasmus+

 

Deklaracja Polityki Erasmusa

Poznańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I, dalej zwana Akademią, jest uznaną przez państwo i przez państwo prowadzoną publiczną szkołą wyższą z pełnymi prawami akademickimi, na której kształceni są studenci w ramach kierunków medycznych, pedagogicznych, prawnych oraz administracyjnych.  Naukowe, pedagogiczne i kulturowe formy współpracy należą do najważniejszych elementów misji Poznańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I przyjętej przez Senat 17 października 2015 roku określającej publiczną misję Akademii. Akademia dla podniesienia jakości studiów i badań stawia na partnerstwa akademickie w ramach krajów Europy, a także współpracę z partnerami spoza Unii Europejskiej. Program Erasmus+ wpisuje się w tą strategię umiędzynarodowienia i unowocześnienia uczelni, otwierając możliwości mobilności studentów i pracowników, udział we współpracy międzyinstytucjonalnej oraz udziału w projektach na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej.


Zgodnie ze swoją misją Akademia dąży do jak najszerszej współpracy naukowej, która uwzględniać będzie kontekst naukowy i międzykulturowy. Jednym z narzędzi umożliwiającym pogłębienie kontaktów naukowych i międzykulturowych jest dla Akademii program Erasmus+. Doceniając wartość różnorodności, której laboratorium pod względem naukowym i kulturowym jest Akademia, dostrzegamy wagę i potencjał studiów zagranicznych. Chcemy dzięki programowi Erasmus+ umożliwić naszym studentom poszerzenie swoich studiów poprzez ofertę studiów zagranicznych w naszych partnerskich uczelniach, co pozwoli nie tylko zrealizować studentom przewidziany dla ich studiów program, ale poszerzyć go o kontakt z nauką, pedagogiką czy pracą socjalną uprawianą w innym kontekście kulturowym. Temu celowi służyć będzie także oferta staży u partnerów zagranicznych. Również wizyty w Akademii wykładowców oraz studentów z naszych partnerskich instytucji sprzyjają kontaktom naszych studentów z europejską różnorodnością. Zajęcia prowadzone przez przyjeżdżających wykładowców z naszych partnerskich uczelni wzbogacają program kursów oferowany naszym studentom. Akademia dba o to, by prowadzone w niej studia uzyskiwały najwyższe oceny ewaluacyjne na gruncie krajowym, a także spełnia wszystkie kryteria konieczne do tego, by w oparciu o system ECTS prowadzone w jej ramach programy studiów i kursy były uznawane przez jej partnerów w Unii Europejskiej, jak również uznaje w ramach prowadzonych przez siebie programów studiów kursy przeprowadzone w uczelniach zagranicznych. Poprzez kursy językowe ujęte standardowo w programach studiów wspieramy gotowość studentów do wyjazdów zagranicznych, doceniając znaczenie takich studiów dla pogłębienia europejskiej tożsamości. Działając w zróżnicowanym naukowo, kulturowo i wyznaniowo środowisku, Akademia jest miejscem inkluzyjnym, stąd stałe wysiłki, by wszyscy jej studenci mieli równy dostęp do wszystkich elementów oferty studiów, w tym także studiów zagranicznych.


Udział Akademii w programie Erasmus+ jest także nakierowany na rozwój pracowników poprzez intensyfikację wymiany i kontaktów międzynarodowych dzięki przeprowadzonym mobilnościom. Akademia dąży do tego, by jej pracownicy mieli szansę poszerzenia swojego warsztatu dydaktycznego i badawczego poprzez dzielenie się wynikami swojej pracy badawczej nie tylko ze studentami Akademii, ale także naszych uczelni partnerskich w ramach mobilności programu Erasmus+. Znaczenie takiej aktywności pracowników uczelni odzwierciedlone jest zarówno w regularnych zachętach do udziału w programie kierowanych do wszystkich pracowników, jak i traktowaniu wyjazdów jako ważnego elementu ich oceny okresowej. W swojej strategii internacjonalizacji i modernizacji Akademia kładzie także akcent na rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań zarówno poprzez prowadzenie projektów badawczych w ramach medycyny i nauk społecznych w ramach partnerstw strategicznych, jak i w poszukiwaniu możliwości włączenia się w badania nad koniecznymi zmianami sposobów działania w zakresie edukacji.

Szanowni studenci!

Pragniemy poinformować, że Projekt Erasmus dobiegł końca. Niestety COVID-19 zmienił życie i plany dla nas wszystkich i nie osiągnęliśmy planowanej liczby wyjazdów, ale mimo wszystko 13 studentów naszej Uczelni wyjechało na praktyki do krajów Unii Europejskiej. Uczelnia wysłała raport z Umowy finansowej o numerze 2020-1-PL01-KA103-078288 do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.  

Uczelnia planuje wnioskować o uczestnictwo w nowym projekcie Erasmus + w marcu 2024, więc w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 już będzie możliwość planowania wyjazdów na naukę i praktyki.

Do zobaczenia latem 2024 roku!W związku z powyższym pobieranie załączników do regulaminu nie jest możliwe.