Szczegóły oferty pracy

Operator numerów alarmowych

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Poznań, Polska

Data dodania oferty:

10.03.2022

Koniec zbierania aplikacji:

31.12.2022
Praca

Opis oferty

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatów na stanowisko:
operatora numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu w Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 9/22

Wymiar etatu: 1 Liczba etatów: 8
Miejsce wykonywania pracy: Poznań ul. Wiśniowa 13a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• przyjmowanie i rejestrowanie w dedykowanym systemie informatycznym zgłoszeń przychodzących na numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe obsługiwane w Centrum, zgodnie z przyjętymi procedurami (w tym przeprowadzanie rozmów z osobami zgłaszającymi w celu uzyskania informacji niezbędnych do podjęcia dalszych działań)
• przekazywanie zgłoszeń dyspozytorom właściwym do zorganizowania działań lub właściwym dla danego podmiotu ratowniczego, zgodnie z dokonaną kwalifikacją rodzaju zdarzenia lub zagrożenia
• odbieranie potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia przez właściwych dyspozytorów oraz przekazywanie osobom zgłaszającym informacji o przekazaniu zgłoszenia do odpowiedniego podmiotu ratowniczego
• współpraca z dyspozytorami służb, straży, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz dyżurnych centrum zarządzania kryzysowego w celu realizacji bieżących działań ratowniczych Warunki pracy:
• praca podczas szkolenia w trybie 8-godzinnym; po uzyskaniu certyfikatu praca zmianowa z porą nocną przez 12 godzin na dobę (średnio 13-15 dyżurów w miesiącu; dyżury dzienne od godz. 7 do 19, dyżury nocne od 19 do 7)
• praca samodzielna, pod presją czasu
• praca wymagająca koncentracji
• praca w stresie wynikającym z faktu przeprowadzania rozmów z osobami zgłaszającymi, odpowiedzialności za podejmowane decyzje
• praca głosem przez cały czas trwania dyżuru
• konieczność komunikowania się z osobami w różnym stanie zdrowia, w tym z osobami posiadającymi trudności w komunikacji
• zadania wykonywane w siedzibie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu (bez możliwości pracy w trybie zdalnym)
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
• praca w słuchawkach telefonicznych
• pomieszczenia wewnątrz budynku są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• dodatek stażowy
• dodatek za pracę w porze nocnej
• dodatkowe wynagrodzenie roczne
• nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
• możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i awansu zawodowego
• pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalnooświatowej i sportowo-rekreacyjnej, upominki świąteczne dla dzieci w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
• możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
• możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty zniżkowej na przejazdy koleją
• pracę w siedzibie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu (ul. Wiśniowa 13a)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e:
• wykształcenie: minimum średnie
• znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym obsługę zgłoszeń alarmowych
• znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym (potwierdzona dokumentem stwierdzającym znajomość języka obcego lub oświadczeniem kandydata o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie)
• bardzo dobra umiejętność obsługi komputera
• znajomość ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego oraz aktów wykonawczych do ustawy

Wymagania dodatkowe:
• umiejętność skutecznej komunikacji
• umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji
• odporność na stres
• umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu
• umiejętność pracy w dużym zespole ludzi
• dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka obcego w stopniu komunikatywnym
• kandydaci aplikujący online zobowiązani są do dostarczenia własnoręcznie podpisanych oryginałów wszystkich wymienionych poniżej oświadczeń najpóźniej w dniu przystąpienia do pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Niedostarczenie tych dokumentów będzie jednoznaczne z rezygnacją z naboru.
• oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Termin składania dokumentów: 31 grudnia 2022 r.
Nabór realizowany w trybie ciągłym – do czasu obsadzenia wakujących stanowisk pracy.

Miejsce składania dokumentów:
ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI APLIKOWANIA ONLINE DOSTĘPNEJ NA STRONIE: www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy

Dokumenty można również składać osobiście lub przesyłać na adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Punkt Informacyjny w holu Urzędu (z podaniem w ofercie nr ref. 9/22)

Dane osobowe - klauzula informacyjna
Informacja o prywatności (zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) zamieszczona została na stronie internetowej WUW pod adresem: www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy

Inne informacje:
APLIKUJ NA TO STANOWISKO ONLINE POPRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY NA STRONIE: www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy Wykonywanie pracy na ww. stanowisku możliwe będzie po ukończeniu szkolenia dla operatorów numerów alarmowych oraz zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych objętych programem szkolenia. Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: www.poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/zalaczniki/wzor_oswiadczen_-_nabory.pdf Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową. Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu. Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto w czasie 6-miesięcznego okresu próbnego: 3983 zł, następnie - 4388 zł. Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 13 49 oraz 722 323 026, 722 323 035. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Adres składania aplikacji:

Telefon kontaktowy: